អំពីយើង

MCAR ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ដោយលោក អុឹម សូនិត និងប្អូនប្រុស លោក អុឺម សុខស ។ MCAR គឺជាអ្នកជំនាញនាំចូលរថយន្តប្រើប្រាស់រួចពីសហរដ្ឋអាមេរិក មកប្រទេសកម្ពុជា ហើយ mcardealership.com ក៏ជាគហទំព័រផ្សព្វផ្សាយលក់រថយន្តមួយ ដែលអាចជួយទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់នឹងអ្នកទិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។  បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រោយសណ្ឋាគារ INTERTINENTAL ។


About Us

MCAR Dealership, A Better Solution In Used Cars, was founded in July 18, 2014 by the “IM” brothers.  We are an expert used-car importer from the US to Cambodia. mcardealership.com is also an online automotive marketing website which connect buyers and sellers effortlessly and effectively.  Currently we are located right behind the former Intercontinental Hotel which is now.

Vision

“MCAR Dealership’s vision is to transform the way people buying and selling used cars into the most reliable and effortless solution.”

Mission

“MCAR Dealership’s mission is to do the best in assisting car buyers and sellers to experience a better solution in used cars.

Customer Reviews
Please refer to the link below for our customer reviews:
https://www.facebook.com/mCarDealership